Börja med att granska er själva
Könsstrukturer i förskolan uppehålls av de vuxna vilket gör att även lösningen till att bryta dem finns här. Invanda mönster i hur vi agerar mot pojkar och flickor sitter ofta hårt och det krävs såväl en medvetenhet som tid till att bryta dessa och nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Säkra kunskapsnivån
Genom en djupare förståelse i genusfrågor och varför de är viktiga för förskolans verksamhet läggs grunden till att kunna driva arbetet vidare i den egna verksamheten.

En viktig förutsättning för att förskolan ska kunna leva upp till de krav som ställs på kvalitet och måluppfyllelse är att det finns välutbildad personal. Såväl de som redan i dag arbetar i verksamheten som framtida personal i förskolan måste få den utbildning som krävs för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer för jämställdhetsarbetet som läroplanen föreskriver. Det gäller både barnskötare och förskolelärare. (SOU 2006:75)

Avätt tid för reflektion
Se till att avsätta tid ensam för att reflektera och tid tillsammans för att diskutera.

Se arbetet i ett större sammanhang
Jämställdhet handlar om demokrati och makt. Titta på hur detta tar sig uttryck i samhället i stort men påbörja alltid förändringen där du själv står.

Skapa engagemang på alla nivåer
Som i allt förbättringsarbete krävs engagemang, förståelse och en gemensam målbild på alla nivåer för att förbättringen ska åstadkommas. Det handlar om att skapa ett engagemang hos såväl utföraren som beställaren.

Jämställdhet är ledningens ansvar och en strategisk fråga. Erfarenheterna visar att i de fall ledningen engagerar sig och tar strategiska beslut sker påtagliga förändringar och utveckling i verksamheten. Ledningen ger mandat och legitimitet åt arbetet genom att bland annat tillhandahålla tid och utrymme i ordinarie verksamhet samt genom att följa upp och fråga efter resultat.

Observera, analysera, utvärdera och dokuentera
Genom att kontinuerligt dokumentera arbetet kan ni såväl studera ert agerande som dela med er av ert arbete och vad ni lärt till andra.

Ha tålamod
Förbättringsarbete tar tid, låt det göra det. Det är resan som är målet.

 

Tillbaka till Arbeta med jämställdhet