Ålands landskapsregering tillsatte en kommitté  (Dnr K10/08/1/40) med uppdraget att utarbeta en handlingsplan för integrering uppföljning och utvärdering av  genus- och jämställdhetsperspektivet i den åländska barnomsorgen. Handlingsplanen ”En jämställd barnomsorg” antogs av landskapsregeringen den 16 mars 2010.

Kommittén konstaterade i sin analys av uppdraget att jämställdhet är en fråga om demokrati och värdegrund och valde därför att bland annat fokusera på att förstärka och utveckla det genuspedagogiska arbetet i barnomsorgen på Åland. Visionen för barnkommittéuppdraget var och är att flickor och pojkar skall ges alla möjligheter att växa upp till fria, glada och harmoniska kvinnor och män som vågar, kan och vill utnyttja alla sina förmågor, talanger, resurser och möjligheter utan begränsande genusramar. Det handlar inte om att ta ifrån utan om att lägga till. Då flickor och pojkar bemöts med genusglasögonen på ger vi dem 100 möjligheter att vara på, 100 olika sätt att göra, tänka, tycka, vilja och önska istället för ett för flickor och ett annat för pojkar.

I enlighet med handlingsplanen för en jämställd barnomsorg inledde landskapsregeringen ett två-årigt projekt  för att få igång processen med att integrera genus- och jämställdhetsperspektivet i barnomsorgens ordinarie verksamhet.

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för en åländsk barnomsorgsverksamhet med hög och likvärdig kvalitet för flickor och pojkar samt förverkligandet av målsättningarna i förundervisningsprogrammet.

Kunskap om hur jämställdhet och ojämställdhet skapas samt förståelse för hur vi skapar normer ger nycklar till jämställdhetsarbetet. Jämställdhet ska behandlas som ett obligatoriskt uppdrag och som en kunskapsfråga. Det finns inga patentlösningar för hållbart jämställdhetsarbete i barnomsorgen. All utveckling och förändring är beroende på just det sammanhang som det bedrivs i. För att nå en jämställd barnomsorg måste förutsättningar skapas för ett framgångsrikt och kontinuerligt jämställdhetsarbete bland chefer och personal. Ett framgångskoncept är att också involvera vårdnadshavarna i alla steg av processen.

 

Tillbaka till Projektet